OTOP ย่อมาจากคำว่า One Thumbon One Product "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน
OTOP ในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  เป็นนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนในระดับรากหญ้า เป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
"ผลิตภัณฑ์" ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก

สินค้า OTOP

เครื่องประดับชุบเงินชุบทอง (ระฆังทองเครื่องประดับ) จ.อุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านรายละเอียด
หัตถกรรมงานไม้ จ.หนองคาย

กลุ่มหัตถกรรมงานไม้ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

อ่านรายละเอียด
ชัยนาทเซรามิค จ.ชัยนาท

ชัยนาทเซรมิค 136 หมู่ 1 ตำบลชัยนาท อำภอเมือง จังหวัดชัยนาท

อ่านรายละเอียด
ผ้าบาติก จ.นราธิวาส

บางนราบาติก , ดาหลา บาติก

อ่านรายละเอียด