OTOP ย่อมาจากคำว่า One Thumbon One Product "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"
เป็นแนวคิดที่ต้องการให้แต่ละหมู่บ้านมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นของตัวเอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำการพัฒนาจนกลายเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน
OTOP ในประเทศไทย มีต้นแบบมาจากกระบวนการ หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่า ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถกระตุ้น สร้างพลังของชุมชน และ พัฒนาการผลิตท้องถิ่นด้วยมุมมองในระดับสากล
โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  เป็นนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนในระดับรากหญ้า เป็นแนวทางประการหนึ่งที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชน ให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
"ผลิตภัณฑ์" ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว  แต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก

สินค้า OTOP

แต้มตะกอ ผ้าไหมลาวครั่ง จ.อุทัยธานี

กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ

อ่านรายละเอียด
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย – ญี่ปุ่น จ.เลย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย - ญี่ปุ่น Madam Tertoo (มยุรี เตอร์ตู)

อ่านรายละเอียด
ภูษณิศา จิวเวลรี่ จ.จันทบุรี

ภูษณิศา จิวเวลรี่ วิสาหกิจชุมชนอัญมณี ของตีเมืองจันท์

อ่านรายละเอียด
ผ้าขาวม้าสืบสานวิถีไทย จ.กาฬสินธุ์

ผ้าขาวม้าเข้าเมือง ด่านเหนือแพรฝ้าย นัฐพร

อ่านรายละเอียด