OTOP Products

เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จ.อุดรธานี

ประวัติความเป็นมา
เครื่องปั้นดินเผาประเภทหม้อไหบ้านเชียงเป็น ภูมิปัญญาของจังหวัดอุดรธานีและเป็นมรดกไทยที่ เป็นมรดกโลกที่ควรให้คงอยู่ต่อไป
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงจะเหมือนในอดีต แต่ละสายจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น ลายก้นหอย ลายรูปสัตว์ และลายตามจินตนาการต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ในการเขียนลายประกอบด้วยสี (ซึ่งเป็นดินที่นํามาจากหลุมขุดค้นเก่านํามาฝนให้ละเอียดเป็นผงผสมกับกาว และใช้พู่กันเขียนลายเลียนแบบของเดิม) การเขียนลายหม้บ้านเชียงแต่ละใบ ไม่มีการร่างต้นแบบขึ้นมาก่อน ใช้วิธีจดจําลายต่างๆจากที่พบเห็นเครื่องปั้นดินเผาภายในหมู่บ้าน นับเป็นความสามารถและความชำนาญเฉพาะของช่างเขียนลายหม้อบ้านเชียง เครื่องปั้นดินเผาหม้อ
ลายบ้านเขียงสามารถนําไปเป็นของประดับตกแต่งบ้า สถานที่ต่างๆ หรือใช้เป็นภาชนะใส่ของได้ ทำให้ผู้พบเห็นได้สัมผัสถึงบรรยากาศสมัยบ้านเชียง ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ให้เป็นเครื่องใช้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้แบบห้อย พวงกุญแจ ถ้วยใส่น้ำ หรือนํามาใส่กรอบรูปเพื่อเป็นของตกแต่งประดับบ้านจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
มีลวดลายและสีที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียง
สถานที่จําหน่ายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แอ็ด – แอน บ้านเชียง
5 หมู่ 13 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนงหาน จังหวัดอุดรธานี 41320
โทร. 085-7379914 , 087-8530743

Tell your friend!

สินค้า OTOP อื่นๆ

พรพิศหมอนขิด จ.ยโสธร

85 หมู่ 7 ตําบลหนองศู อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

เครื่องประดับชุบเงินชุบทอง (ระฆังทองเครื่องประดับ) จ.อุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

หัตถกรรมงานไม้ จ.หนองคาย

กลุ่มหัตถกรรมงานไม้ ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย – ญี่ปุ่น จ.เลย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย - ญี่ปุ่น Madam Tertoo (มยุรี เตอร์ตู)