OTOP Products

เครื่องประดับชุบเงินชุบทอง (ระฆังทองเครื่องประดับ) จ.อุบลราชธานี

ประวัติความเป็นมา
เริ่มแรกนางสุธีรา สังกะเพศ ได้รวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งกลุ่มชุบเงินชุบทองขึ้นเพราะคนในชุมชนส่วนมากมีฝีมือในด้านการทําเครื่องประดับอยู่แล้ว โดยได้จัดตั้งขึ้นภายในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย ตําบลก่อเอ้ อําเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
กลุ่มสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาด โดยสินค้าจะไม่มีรูปแบบเดิมๆ และคุณภาพของสินค้าก็อยู่ใน ระดับมาตรฐานฝีมือ แรงงาน คือคนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทําให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่ม เตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาภูมิปัญญา อีกทั้งเมื่อออกไปจําหน่ายในต่างจังหวัดก็มีการแบ่งสายงานกันเพื่อจะได้ขยายงานสู่ท้องตลาดได้เร็วขึ้น
สถานที่จําหน่ายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯ บ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มชุบเงินชุบทอง (ระฆังทองเครื่องประดับ)
ติดต่อคุณ สุธีรา โทร. 089-8735886
ติดต่อคุณพัชราภรณ์ โทร. 089-5107474 , 081-0024453
Facebook : ระฆังทองเครื่องประดับ

Tell your friend!

สินค้า OTOP อื่นๆ

ผ้าขาวม้าสืบสานวิถีไทย จ.กาฬสินธุ์

ผ้าขาวม้าเข้าเมือง ด่านเหนือแพรฝ้าย นัฐพร

พรพิศหมอนขิด จ.ยโสธร

85 หมู่ 7 ตําบลหนองศู อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000

ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย – ญี่ปุ่น จ.เลย

กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย - ญี่ปุ่น Madam Tertoo (มยุรี เตอร์ตู)