OTOP Products

ผ้าบาติก จ.นราธิวาส

ประวัติความเป็นมา
ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ เป็นคําที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทําโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อม ในส่วนที่ต้องการให้ติดสี ผ้าบาติกบางชิ้นอาจจะผ่านขั้นตอนการปิดเทียน แต้มสี ระบายสีและย้อมสีนับเป็นสิบๆครั้ง ส่วนผ้าบาติกอย่างง่ายอาจทําโดยการเขียนสีเทียนหรือพิมพ์เทียนแล้วจึงนำไปย้อมสีที่ต้องการ
คำว่าบาติก (Batik) หรือ ปาเต๊ะ เดิมเป็นคำในภาษาชวาใช้เรียกผ้าที่มีสวดสายที่เป็นจุด คําว่า “ติก" มีความหมายว่า เล็กน้อย หรือจุดเล็กๆ มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าตาริติก ดังนั้นคําว่า บาติก จึงมีความหมายว่าเป็นผ้าที่มี ลวดลายเป็นชุดๆ ต่างๆ วิธีการทําผ้าบาติกในสมัยดั้งเดิมใช้วิธีการเขียนด้วยเทียน (Wax - writing)
โดยใช้เทียนปิดในส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี แม้ว่าวิธีการทําผ้าบาติกในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมากแล้วก็ตาม
แต่ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของผ้าบาติกก็คือ จะต้องมีวิธีการผลิตโดยใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีหรือปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีซ้ำอีก
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
เป็นงานฝีมือ หรือที่เรียกว่า บาตกเพ้นต์ ที่เขียนด้วยมือ ซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกับศิลประบาติกของชาติอื่นมีสีและลวดลายในแบบฉบับของตัวเอง จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัว
สถานที่จําหน่ายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บางนราบาติก
คุณพัชราภรณ์ เจะมะลี
63 หมู่ 2 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 086-9638158 , 081-2753707
ดาหลา บาติก
คุณธนิสสราเข็มขาว
19 ซอยศรีสุรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร. 081-4795060 , 086-4762005

Tell your friend!

สินค้า OTOP อื่นๆ

ขนาบน้ำเรียวเพิร์ล จ.กระบี่

ขนาบน้ำเรียวเพิร์ล ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

มุกปันหยี จ.พังงา

78/7 ตําบลเกาะเป็นหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา

จักสานกระจูด บ้านห้วยลึก จ.สุราษฎร์ธานี

วิสาหกิจชุมชนจักสานกระจูด บ้านห้วยลึก สุราษฎร์ธานี

ผลิตภัณฑ์ไม้เทพทาโร จ.ตรัง

กลุ่มผลิตภัณฑ์เทพทาโรถ้ำเลเขากอบ